Σελιδοποίηση – Ύλη – Επιμέλεια σελίδας (Οργάνωση Έκδοσης Εφημερίδας ΚΑΡ)